Algemene gebruiksvoorwaarden

Home
 

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen de toegang, de navigatie en het gebruik van de website tismijnkeuze.be (de “Website”) van Gedeon Richter Benelux SPRL (“Gedeon Richter”).

Iedere toegang, navigatie, raadpleging of gebruik van de Website impliceert de volledige aanvaarding door de gebruiker van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de verbintenis om zich daaraan te houden. Voor het gebruik van de Website dient u onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. Voorwerp

De Website heeft als voorwerp het verschaffen van informatieover onderwerpen in verband met vleesbomen.

De Website is uitsluitend bedoeld voor personen die toegang hebben tot de Website vanop Benelux grondgebied. Het is mogelijk dat de informatie op de Website niet in overeenstemming is met buitenlandse wetten en voorschriften.

2. Toegang tot de Website

Gedeon Richter garandeert niet te allen tijde en zonder onderbreking de toegankelijkheid van de Website of van de inhoud ervan. De toegang tot de Website wordt tijdelijk verleend. Gedeon Richter behoudt zich het recht voor om de Website zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, te onderbreken of te wijzigen.

Gedeon Richter sluit alle aansprakelijkheid uit in geval van onbeschikbaarheid van de Website op om het even welk moment en voor om het even welke duur.

Het is uw verantwoordelijkheid om u ervan te vergewissen dat alle personen die toegang hebben tot de Website via uw internetverbinding kennis hebben genomen van onderhavige voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, ze aanvaarden en er zich aan houden.

3. Link naar Websites van derden en middelen van de Website

Wanneer de Website hyperlinks bevat die verwijzen naar andere websites en middelen die geproduceerd zijn door derden, zijn deze links enkel tot stand gebracht om u beter te informeren.

Gedeon Richter oefent geen enkele controle uit over de inhoud van deze websites of middelen waarvoor hij in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden. U bezoekt de websites van derden geheel op eigen risico. U gaat ermee akkoord om elke klacht met betrekking tot deze inhouden of middelen, rechtstreeks te richten tot derden die verantwoordelijk zijn voor voornoemde inhouden of middelen. Gedeon Richter is niet aansprakelijk voor de inhoud, de waarheidsgetrouwheid of de meningen die geuit worden op zulke websites. Het bestaan van hyperlinks kan geen aansluiting of samenwerkingsverband tussen Gedeon Richter of de Website en zulke websites van derden tot gevolg hebben.

4. Toegelaten gebruik

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord en verbindt u zich ertoe om onderhavige gebruiksvoorwaarden evenals alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Behalve als u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen, is het in het bijzonder verboden om:

·  op illegale of frauduleuze wijze gebruik te maken van de Website of met deze intentie, met als doel persoonsgegevens te verzamelen of de identiteit van andere gebruikers te misbruiken;

·  alle vermeldingen van auteursrecht, copyright, merk of gegevens met betrekking tot iedere andere intellectuele eigendom van Gedeon Richter of van derden die aangebracht of bijgehouden zijn op de Website op te schorten, achter te houden of te wijzigen, of iedere functie die gelinkt is aan de veiligheid van de Website te belemmeren;

·  de Website te gebruiken om de integriteit en de juistheid van iedere opvatting, beschrijving, beoordeling of inhoud te vervalsen, verdraaien of uit te hollen of enige actie te ondernemen om afbreuk te doen of schade toe te brengen aan om het even welk deel van de Website of aan de functies of aan de door deze Website aangeboden diensten of die te ontregelen;

·  de Website te gebruiken om enig gegeven door te geven of enig gegeven op de Website te bewerken met daarin virussen, een Trojaans paard, wormen, een logische bom, keyloggers, spyware, adware of enig ander programma dat schade zou kunnen veroorzaken of gelijkaardige computerprogrammering die als doel heeft de werking van software of hardware te beschadigen;

·  een automaat, spinnenweb of ander automatisch toestel of handmatig proces te gebruiken om de internetpagina’s van Gedeon Richter, de inhoud van de Website te controleren of te kopiëren, of surveillance software van het informaticanetwerk te gebruiken om de architectuur van de Website te identificeren of daar gebruiksgegevens uit te halen; of

·  ook maar enig deel van de Website te decompileren, te onderwerpen aan ontleding en analyse uit elkaar te halen of te proberen om de broncode van de Website en van de bestanddelen ervan te bemachtigen en te reconstrueren;

·  de architectuur of de presentatie van de Website te kopiëren of te reproduceren;

·  de Website of enig element dat daarop voorkomt te kopiëren, te verkopen, in licentie te geven, te verdelen, over te dragen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, of werken te creëren die afgeleid zijn van gelijk welk deel van de Website.

U verbindt zich ertoe om volledig samen te werken met Gedeon Richter om onderzoek te verrichten naar iedere echte of vermeende activiteit die in strijd zou zijn met onderhavige gebruiksvoorwaarden.

5. Aansprakelijkheid van Gedeon Richter

Gedeon Richter sluit elke aansprakelijkheid uit voor de verstoring van het gebruik van de Website of voor de onmogelijkheid om die geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Gedeon Richter garandeert niet dat de Website aan uw behoeften voldoet, of dat die de werking van uw mobiele telefoon, tablet of verbindingsterminal niet verstoort. U bent als enige aansprakelijk voor de schade toegebracht aan uw informaticasysteem of voor enig verlies van gegevens dat het gevolg is van het downloaden van informatie van op de Website en van die gegevens. Gedeon Richter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige storing van de apparatuur/het materiaal waarvan u gebruik maakt om toegang te hebben tot de Website of voor compatibiliteitsproblemen tussen de Website en deze apparatuur/dit materiaal.

u erkent en u bent het ermee eens dat Gedeon Richter en zijn respectieve concessiegevers niet aansprakelijk zijn, binnen de door het toepasselijk recht toegestane beperkingen, voor indirecte, bijkomende en/of opeenvolgende schade, en ook niet, met name, voor alle lichamelijke, materiële en immateriële schade, verlies van gegevens, gederfde inkomsten of activiteitsonderbrekingen die voortvloeien of zijn voorgekomen in het kader: (i) van uw gebruik van de Website of van het gebruik van de Website door een derde van op uw verbindingsterminal; (ii) van de kosten om gegevens, informatie of vervangingssoftware te recupereren; (iii) van enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

U bent als enige aansprakelijk voor de configuratie van uw hardware, uw informaticaprogramma’s en -platformen die u gebruikt om toegang te hebben tot de Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

6. Ontbreken van garantie met betrekking tot de inhoud

Gedeon Richter behoudt zich het recht voor om de Website bij te werken en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen. Gedeon Richter doet zijn uiterste best om de informatie en de inhoud op de Website te actualiseren.

De Website en alle inhouden van Website worden “als zodanig” verschaft, louter ter informatie en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Website. Gedeon Richter garandeert hun actualiteit of volledigheid niet. Met name de kenmerken van de voorgestelde producten, de teksten en de foto’s worden louter ter illustratie verstrekt en hebben geen contractuele waarde.

Gedeon Richter, zijn respectieve concessiegevers, auteurs, redacteurs, contribuanten en uitgevers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en/of actualiteit van de via de Website verschafte informatie, in het kader van eventuele fouten of nalatigheden of enig ander gevolg dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie die slechts een indicatieve waarde heeft.

De Website wordt zonder garantie aangeboden en elk gebruik van de Website en van informatie geleverd via de Website blijft uw volledige verantwoordelijkheid. De Website en alle inhouden van de Website vormen geen medisch advies, of diagnose, of medisch voorschrift en mogen niet gebruikt worden om medisch advies te geven en een raadpleging bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te vervangen. Op dezelfde wijze mag deze informatie niet geïnterpreteerd worden als een aanbeveling voor het gebruik van producten zonder het advies van een geneesheer.

U dient het advies van een beroepsbeoefenaar of van een specialist in te winnen vooraleer u enige stappen onderneemt of ervan af te zien. Enkel uw geneesheer kan uw gezondheidstoestand beoordelen en u informatie verschaffen over uw behandelingsmogelijkheden. De Website en de elementen en informatie die deze bevat vervangen in geen geval een advies of medisch onderzoek door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Gelieve voor alle vragen over uw gezondheid uw geneesheer te raadplegen.

De informatie op de Website vormt geen aanbod om een contract te sluiten, of een aanbod om te kopen of te verkopen.

De Website mag opinies van experten reproduceren, met name door middel van video’s evenals elementen die informatie over vleesboom verschaffen. Deze elementen en informatie die wordt voorgesteld als advies of opinie van experten vormen enkel een engagement van de personen van wie ze afkomstig zijn en mogen niet beschouwd worden als een aanbeveling of meningsuiting van Gedeon Richter.

Als dergelijke informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, of de rechten van de gebruikers of van derden enigszins blijken aan te tasten, kan Gedeon Richter op welke grond dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.

 

7. Intellectuele eigendom

Onder voorbehoud van onderhavige voorwaarden kent Gedeon Richter u het beperkte, niet-exclusieve en onoverdraagbare recht toe om toegang te hebben tot de Website en de inhoud ervan voor privé-aangelegenheden te raadplegen.

De elementen die eigendom zijn van Gedeon Richter of zijn partners, zoals de Website, merken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, grafische kaarten, software en databanken, zonder dat deze lijst volledig is, vormen zijn exclusieve eigendom of die van zijn rechthebbenden.

 

U erkent (a) dat de Website beschermde informatie bevat met name via intellectuele eigendomsrechten en (b) dat Gedeon Richter alle rechten, titels en participaties in en op de Website bijhoudt. De term “intellectuele eigendomsrechten” verwijst naar alle bestaande en toekomstige rechten die beschermd worden door het merkenrecht, het octrooirecht, met betrekking tot de gebruikscertificaten, de bepalingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van het bedrijfsgeheim, het auteursrecht, tekeningen en modellen, het recht van databankproducenten, de marktpraktijken of alle andere eigendomsrechten, en dit wereldwijd.

Onderhavige algemene voorwaarden brengen geen enkele overdracht met zich mee van geen enkele vorm van intellectuele eigendomsrechten op elementen die eigendom zijn van Gedeon Richter of zijn rechthebbenden of zijn partners, ten gunste van de Gebruiker.

8. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Gedeon Richter behoudt zich de mogelijkheid voor om de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. In die zin erkent u dat uw gebruik van de Website na de datum van de wijzigingen impliceert dat u de bijgewerkte algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk gebruik van de Website te controleren of de algemene gebruiksvoorwaarden bijgewerkt werden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en ook alle vragen met betrekking tot het sluiten ervan, het interpreteren ervan, het invoeren ervan en het gebruik van de Website, en aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

10. Diverse bepalingen

In het geval dat er één of meerdere bepaling(en) van deze bepalingen onwettelijk of nietig verklaard zou(den) worden door om het even welk gerecht, zal de geldigheid, de wettelijkheid of de toepassing van andere bepalingen van deze bepalingen in het gedrang komen.

Het feit voor Gedeon Richter om zich niet te beroepen op een niet-nakoming door u van een van uw verplichtingen op grond van deze bepalingen, wordt niet geïnterpreteerd als een verwerpen van een betrokken verplichting.

De titels van de artikels van onderhavige gebruiksvoorwaarden worden enkel vermeld om het lezen ervan door de partijen te vergemakkelijken en hebben geen wettelijke of contractuele draagkracht.

11. Wettelijke vermeldingen

Uitgever:

Gedeon Richter Benelux BVBA

Jan Emiel Mommaertslaan 18B, 1831 Diegem, België

VAT BE 0844 129 731 – RPR Brussel

[email protected]

IBAN BE97 0016 6570 8349 – BIC BNP Paribas Fortis (SWIFT): GEBABEBB

Host:
gr-web-prod3.amarone.hu physical server, Germany

Home

De verantwoordelijke en sponsor van deze website is Gedeon Richter Benelux BVBA – Jan Emiel Mommaertslaan 18B, 1831 Diegem, België
VAT BE 0844 129 731 – RPR Brussel – Info.benelux(ad)gedeonrichter.eu
Gedeon Richter Benelux BVBA heeft de gedragscodes van pharma.be, Nefarma en APL onderschreven, die op de respectievelijke websites
van deze organisaties geraadpleegd kunnen worden.(www.pharma.be, www.nefarma.nl en www.apl-pharma.lu )

Door deze website te bezoeken, te consulteren of te gebruiken, aanvaardt u de algemene gebruikersvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

Send this to friend